Ştiri

Bun venit în clinica noastră! Welcome to our clinic! Ласкаво просимо до нашої клініки!

Suntem alături și ne străduim să vă oferim tot suportul de care aveți nevoie. We are with you and we strive to offer you all the support you need. Ми поруч з вами і стараємося надати вам всю необхідну підтримку.

Окрім лікаря та медсестер, психолог нашого відділення діалізу допоможе вам пристосуватися до нової ситуації та успішно подолати важкі часи, які ви переживаєте, з точки зору вашої ролі як пацієнт(ка), який лікується від  хронічного гемодіалізу.

Унаступнихрядкахвизнайдетедекількакориснихінформаційщодоситуації, вякійвиперебуваєте, іякаповязаназреальністю війниу​​вашійкраїні.

Через почуття  сумнівів та невпевненість можуть виникнути деякі стресові реакції, як:

 • Емоції: гнів, сум, здивування, шок, антипатія; жалі; безпорадність; розчарування; страх;        тривога; безнадійність; відчуття, що ви більше нічого не можете відчувати, ніби ви були порожніми всередині
 • Соматичніреакціїтіла, такіяк: напруження; втома; кошмари; безсоння; запаморочення; нудота; болі; тремтіння; поколювання; втрата апетиту;  легкоспричинений плач, висока чутливість до подразників; утруднення дихання, погіршення стану здоров'я
 • Іншівнутрішнівідчуття, такіяк:ментальна сплутаність; небажані спогади та образи, які залишаються; дезорієнтація; занепокоєння, труднощі з концентрацією уваги або прийняттям рішень; неприємні спогади або навіть прогалини в пам’яті
 • Нетиповіпроявиустосункахзіншими: ви можете стати роздратованим, недовірливим, віддаленим, критичним; ви можете відчувати себе покинутим або намагатися заретельно контролювати стосунки з своїми близькими.
 • Мабуть, висумніваєтесявсенсіжиттяізапитатисебе: «Чому?» чи «Для чого?»

Хороша новина полягає в тому, що всі ваші реакції та внутрішні відчуття, згадані вище, природні. Це спосіб людської психіки оформляти накопичене психічне напруження і намагатися усунути захоплюючі, навіть болючі відчуття, які ви відчуваєте через ситуацію збройного конфлікту у вашій країні.

Ви помітите, що всі ці реакції з часом зникають, і ви зможете повернутися до свого стану перед цим неприємним, навіть травматичним досвідом.

Наші колеги-психологи вивчили всі ці ситуації, і вониможуть запропонувати вам кілька дуже корисних рекомендацій для вас, як пацієнта на діалізі:

 • визнайте що ви пережили травматичний досвід;
 • переживайте поточні емоції як нормальні реакції;
 • забезпечте ваші основні потреби: їжа, тепло, житло;
 • прийміть ваші почуття як природні реакції;
 • спілкуйтеся з близькими, рідними, друзями;
 • розкажіть особам, які запропонували вам підтримати, про ваші враження тому що таким чином ви помітите, що ви звільняєтеся від стресу, і пережитий досвід матиме інше значення
 • шукайте й приймаєте допомогу в спільноті

Рекомендації для вашої родини:

• підтримка сім'ї дуже важлива, тому присутність і реальна допомога дуже ключові;

• бесіди з сім'єю, чергуючись з моментами розслаблення, надзвичайно корисні вислухайте без засудження, що має сказати кожен з вас;

• відкрите спілкування з можливістю фізичного торкання  (обійми);

• адекватне інформування про стресові реакції в наслідок недавніх подій;

• догляд за власним здоров’ям: правильне харчування, оптимальні рух та відпочинок, що допомагають зменшити стрес і запобігти хворобам.

Іншими словами, дозвольте вашому тілу зняти напругу, яку ви відчуваєте!

Коли рекомендується звернутися за спеціалізованою медичною та психологічною допомогою?  Тоді коли:

• вас переповнюють емоції та почуття і ви більше не можете справлятися із звичайними завданнями;

• ви відчуваєте себе вкрай сумним і безнадійним більшу частину часу, а життя більше не має сенсу;

• ви відчуваєте себе безсилим, виснаженим, у вас пропало бажання що-небудь робити;

• у вас є темні думки і ви хочете завдати шкоди собі або іншим;

• у вас такі атаки паніки або неспокій, що ви більше не можете зосередитися, приймати рішення або справлятися зі звичайними життєвими ситуаціями;

• ви надзвичайно схвильовані, ви легко ображаєтесь, нервові й вам важко змиритися;

•  вас переслідують кошмари, настирливі образи, які вас турбують;

• ви відчуваєте себе емоційно онімилим, «заціпенілим», порожнім всередині;

• ви відчуваєте, що знову активізують фізичні або психічні симптоми, які викликають емоційну нестабільність або інші особливі психічні стани, які ви впізнаєте з минулого;

• у вас бувають моменти, коли ви відчуваєте себе дивно, ніби ви перебуваєте за межами власного тіла, неначе ви були у сні або маєте дефіцит пам'яті;

• якщо ви намагаєтеся позбутися або «знеболити» такі реакції алкоголем, самолікуванням чи іншими речовинами.

Як ми згадували на початку цього матеріалу, психолог діалізного центру може надати вам необхідну підтримку. З упевненістю зверніться до лікаря або психолога в нашому діалізному центрі.

Клінічна психологиня і психотерапевтка: Петронела Морошану (Petronela Moroșanu)

Координаторка: Кармен Поп (Carmen Pop)

Fresenius Nephrocare România

Бібліографія:

https://www.istt.ro/wpcontent/uploads/2016/11/Ghid_ISTT_Colectiv_site.pdf

https://www.istt.ro/brosuri

www.istt.ro

https://www.yumpu.com/ro/document/view/12482699/specificul-consilierii-psihologice-in-cazul-refugiatilor-jrs-romania

dmru.mapn.ro/app/webroot/fileslib/upload/files/cis/ghid%20FPA.pdf

ABC-ul_in_psihologia_pacientului_dializat.pdf (nephrocare.ro)

 

In addition to the doctor and nurses, the psychologist at our dialysis unit will help you adapt to the new situation you are facing and overcome the difficult times you are going through, given your position as a patient under chronic haemodialysis treatment.

Please find in the following lines some useful information about your situation and which is due to your exposure to the war reality in your country.

Due to uncertainty events, some stress reactions might occur, such as:

 • Emotions: anger, sadness, amazement, shock, resentment, regret, helplessness, frustration, fear, dread, anxiety, hopelessness, the feeling that you can no longer feel anything, as if you were numb inside, an inner emptiness;
 • Somatic reactions felt in the body, such as: tension, fatigue, nightmares, difficulty in falling asleep, dizziness, nausea, pain, tremors, tingling, loss of appetite, easy crying, high sensitivity to stimuli, breathing with difficulty, worsening of some health problems;
 • Other inner feelings, such as: mental confusion, memories, lingering unwanted images, disorientation, worry, difficulty in concentrating or making decisions, unwanted memories or even memory gaps;
 • Atypical manifestations in the relationship with others: you may become irritated, distrustful, distant, critical, you might feel abandoned or try to control too much your relationships with close ones.
 • You may question the meaning of life and wonder “Why?” “For what?”

The good news is that all your reactions and inner feelings mentioned above are natural. This is the method of the human psyche to shape the mental tension it accumulates and try to remove the overwhelming sensations, even the painful ones that you experience, due to the war situation in your country.

You will notice that all these reactions fade over time and you will be able to return to your condition before this unpleasant, even traumatic, situation.

Our psychologist colleagues have studied all these situations and can offer you, as a dialysis patient, some very beneficial recommendations below:

 • accept that you went through a traumatic experience;
 • experience current emotions as normal reactions;
 • satisfy your basic needs: food, heat, shelter;
 • accept your feelings as natural reactions;
 • keep in touch with your loved ones, family, friends;
 • tell what happened to the persons who offered to support you; you will notice that you are relieved of stress and your experience will have a different meaning;
 • seek and accept help in the community.

Recommendations for your family:

 • family support is very important, so their presence and real help are essential;
 • talking to the family is extremely beneficial and being listened to, without being judged, alternating with moments of relaxation;
 • open communication with permission for physical touch (hug);
 • adequate information about stress reactions, as a result of events experienced;
 • self-care: proper nutrition, optimal exercise and rest, which helps reduce stress and prevent illness.

In other words, let your body release the tension you feel!

When is it recommended to seek specialized medical care and psychological assistance? Do it when:

 • you feel overwhelmed by emotions and feelings and you can no longer cope with the common tasks;
 • you feel extremely sad most of the time, without hope, you have the feeling that life no longer makes sense;
 • you feel powerless, exhausted, you have lost the desire to do anything;
 • you have dark thoughts and want to hurt yourself or others;
 • you have panic attacks or so much anxiety that you cannot focus, you cannot make decisions or you cannot handle common life situations;
 • you are extremely agitated, a “nervous wreck”, you get angry easily and you have a hard time getting over it;
 • you have nightmares frequently, intrusive images that disturb you;
 • you feel emotionally numb, “hardened”, empty inside;
 • you feel that your physical or mental symptoms are reactivating emotional instability or you have other special mental states that you recognize from the past;
 • you have times when you feel weird, as if you are out of your own body or as if you are in a dream or have memory gaps;
 • if you try to escape or to “anesthetize” such reactions with alcohol, self-medications or other substances.

As it was mentioned at the beginning of this material, the psychologist at the dialysis centre can offer you the support you need. Contact the physician or psychologist at our dialysis centre with confidence.

Clinical psychologist and psychotherapist: Petronela Moroșanu

Coordinator: Carmen Pop

Fresenius Nephrocare România

Bibliography:

https://www.istt.ro/wpcontent/uploads/2016/11/Ghid_ISTT_Colectiv_site.pdf

https://www.istt.ro/brosuri

www.istt.ro

https://www.yumpu.com/ro/document/view/12482699/specificul-consilierii-psihologice-in-cazul-refugiatilor-jrs-romania

dmru.mapn.ro/app/webroot/fileslib/upload/files/cis/ghid%20FPA.pdf

ABC-ul_in_psihologia_pacientului_dializat.pdf (nephrocare.ro)

 

Pe lângă medic și asistentele  medicale, psihologul unității noastre de dializă vă va ajuta să vă adaptați noii situații în care vă aflați și să depășiți cu bine momentele dificile prin care treceți, din perspectiva rolului dvs ca și pacient aflat sub tratament de hemodializă cronică.

Găsiți vă rog în rândurile ce urmează câteva informații utile pentru situația în care vă aflați și care se datorează expunerii la realitatea războiului din țara dvs.

Din cauza evenimentelor de nesiguranță și incertitudine, este posibil să apară unele reacții la stress, cum ar fi:

 • Emoții: furie, tristețe, uimire, șoc, resentimente, regrete, neputinţă, frustrare, teamă, frică, anxietate, lipsă de speranţă, sentimentul că nu mai puteți simţi nimic, ca și cum ați fi amorţit pe dinăuntru, un gol interior
 • Reacții somatice resimțite în corp, cum ar fi: tensiune, oboseală, coșmaruri, dificultăţi de a dormi, ameţeală, greaţă, dureri, tremurături, furnicături, lipsa poftei de mâncare, plâns facil, sensibilitate ridicată la stimuli, dificultăţi de respiraţie, înrăutăţirea unor probleme de sănătate
 • Alte trăiri interioare, cum ar fi: confuzie mintală, amintiri, imagini nedorite care persistă, dezorientare, îngrijorare, dificultăți de concentrare sau de a lua decizii, amintiri nedorite sau chiar lacune în memorie
 • Manifestări atipice în relaționarea cu cei din jur: puteți deveni iritat, neîncrezător, distant, critic, vă puteți simți abandonat sau că încercați să controlați prea mult relațiile cu cei apropiați
 • Puteți pune la îndoială sensul vieții și vă întrebați “De ce?” “Pentru ce?”

Vestea bună este că toate reacţiile dvs și trăirile interioare menţionate anterior sunt firești. Aceasta este metoda psihicului uman de a modela tensiunea psihică acumulată și a încerca să elimine senzațiile copleșitoare, chiar dureroase pe care le trăiți, datorită situației de conflict armat din țara dvs.

Veți observa că toate aceste reacții se estompează în timp și veți putea reveni la starea dvs dinaintea acestei experiențe neplăcute, chiar traumatizante.

Colegii noștri psihologi au studiat toate aceste situații și vă pot oferi mai jos, câteva recomandări foarte benefice pentru dvs, ca pacient dializat:

 • admiteți că ați trecut printr-o experienţă traumatică;
 • trăiți emoțiile curente ca fiind recții normale
 • asigurați-vă nevoile de bază: hrană, căldură, adăpost
 • acceptați-vă sentimentele ca și reacții firești
 • păstrați legătura cu persoanele dragi, familia, prietenii
 • povestiți cele întâmplate cu persoanele care s-au oferit să vă susțină, veți observa că vă eliberați de stres și experiența trăită va avea un alt sens
 • căutați și acceptați ajutor în comunitate

Recomandări pentru familia dvs:

• susținerea familiei este foarte importantă, de aceea prezența și ajutorul  

   real sunt esențiale

• discuțiile cu familia sunt extrem de benefice ca și a fi ascultat, fără a fi

   judecat, alternarea cu momente de relaxare

• comunicarea deschisă cu permisiunea pentru atingere fizică  (îmbrăţișăre)

• informarea adecvată  despre reacţiile de stres, ca urmare a evenimentelor  

  trăite

• îngrijirea propriei sănătăți: hrană adecvată, mișcare și odihna optime, care 

  ajută la reducerea stresului și prevenirea îmbolnăvirilor

Cu alte cuvinte, lăsaţi-vă corpul să descarce tensiunile resimţite!

Când este recomandat să apelati la asistența medicală de specialitate și asistare  psihologică? Atunci când:

• vă simţiţi copleșit de emoţii şi trăiri și nu mai faceţi faţă sarcinilor

   obişnuite

• vă simţiţi extrem de trist majoritatea timpului, fără speranţă, aveţi

   sentimentul că viaţa nu mai are sens

• vă simţiţi lipsit de energie, epuizat, aţi pierdut dorinţa de a face orice

• aveţi gânduri negre și vreţi să vă faceţi rău dumneavoastră sau altora

• aveţi atacuri de panică sau îngrijorare atât de mare încât nu vă mai puteţi

  concentra, nu puteţi lua decizii sau nu vă descurcaţi în situaţii comune de

  viaţă

• sunteţi extrem de agitat, ”un pachet de nervi”, vă înfuriaţi ușor și vă trece greu

• aveţi în mod frecvent coșmaruri, imagini intruzive care vă tulbură

• vă simţiţi amorţit emoţional, “împietrit”, gol pe dinăuntru

• simţiţi că vi se reactivează simptome fizice sau psihice ce produc  

  instabilitate  emoţională sau alte stări mintale speciale pe care le  

  recunoaşteţi din trecut

• aveţi momente în care vă simţiţi straniu, ca și cum aţi fi în afara propriului 

  corp sau ca și cum sunteţi într-un vis sau aveţi lacune de memorie

• dacă încercaţi să scăpaţi sau să “anesteziaţi” asemenea reacţii prin alcool,

  auto-medicaţie sau alte substanţe.

Așa cum am menționat și la începutul acestui material, psihologul centrului de dializa vă poate oferi suportul necesar. Adresați-vă cu încredere medicului și/sau psihologului din centrul nostru de dializă.

Psiholog clinician și psihoterapeut: Petronela Moroșanu

Coordonator: Carmen Pop

Fresenius Nephrocare România

Bibliografie:

https://www.istt.ro/wpcontent/uploads/2016/11/Ghid_ISTT_Colectiv_site.pdf

https://www.istt.ro/brosuri

www.istt.ro

https://www.yumpu.com/ro/document/view/12482699/specificul-consilierii-psihologice-in-cazul-refugiatilor-jrs-romania

dmru.mapn.ro/app/webroot/fileslib/upload/files/cis/ghid%20FPA.pdf

ABC-ul_in_psihologia_pacientului_dializat.pdf (nephrocare.ro)